SỰ QUAN TRỌNG CỦA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG BCTC

SỰ QUAN TRỌNG CỦA LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG BCTC

Sau khi kết thúc kỳ quyết toán thuế năm và lập BCTC nộp cho CQT, kế toán nên nhìn lại số liệu mà bạn đã làm để thấy được tình hình sức khỏe của DN năm 2022.

Bộ BCTC gồm CĐKT, KQKD, LCTT và TM BCTC, trong đó BC Lưu chuyển tiền tệ là rất quan trọng với những người cho vay xem xét liệu có nên cho Công ty này vay tiền hay không?

Thậm chí ngay cả khi một Công ty đang có lợi nhuận, những người cho vay sẽ muốn đảm bảo rằng Công ty đó có đủ lượng tiền để thanh toán các khoản nợ.

Do đó những người cho vay thường sử dụng BC Lưu chuyển tiền tệ để đánh giá sức khỏe tài chính của một Công ty, đặc biệt là khả năng duy trì dòng tiền dương ổn định ở mức độ cần thiết để thanh toán bất kỳ khoản nợ mới nào.

Những người cho vay, Giám đốc và các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng các dữ liệu từ BC Lưu chuyển tiền tệ để tính ra các chỉ số nhằm làm rõ các vấn đề sau đây:

  1. Thấy được nguồn gốc của các khoản tiền vào, khoản tiền đã chi tiêu, sử dụng vào việc gì
  2. Thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần. Lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, dòng tiền thuần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại phản ánh chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra.
  3. Đo đạc độ thanh khoản của Công ty, khả năng Công ty có thể chi trả các khoản nợ và hóa đơn.
  4. Dự báo dòng tiền trong tương lai để đánh giá doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp nguồn gốc dòng tiền của một doanh nghiệp, dòng tiền của một doanh nghiệp là cái có thực và ít bị tác động bởi các nguyên tắc của hạch toán kế toán.

Khi so sánh dữ liệu từ BC Lưu chuyển tiền tệ của cùng một Công ty trong giai đoạn nhiều năm, bạn có thể đánh giá khả năng quản trị tiền tệ hiệu quả và theo dõi nguồn các dòng tiền để tối ưu hóa hiệu quả tài chính đã sử dụng tài sản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *