Hồ sơ thuê khoán nhân công

Hồ sơ thuê khoán nhân công bao gồm những gì

Vision điểm lại kế toán cần chuẩn bị những gì cho bộ hồ sơ trong việc thuê khoán công nhân để hợp lí chi phí khi quyết toán thuế TNDN và đối với hợp đồng giao khoán trên 1 tháng Công ty có phải đóng BHXH cho cá nhân đại diện kinh doanh hay những nhân công thuộc nhóm này hay không. Các bạn lưu lại nhé

  1. Bộ hồ sơ thuê khoán công nhân bao gồm:

+ Hợp đồng giao khoán;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) của người lao động;

+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành;

+ Bảng chấm công;

+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;

+ Chứng từ chi tiền;

+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

  1. Vấn đề về chi phí thuế TNCN

Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công các công trình thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này. 

  1. Vấn đề về các khoản bảo hiểm xã hội

Tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định:

“b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

Tại Khoản 1 Điều 124 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”

Tại Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14 quy định:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Nếu Công ty có ký hợp đồng với người lao động theo các hình thức hợp đồng lao động quy định Bộ Luật Lao động thì người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng giao khoán công việc với đại diện nhóm công nhân không theo hợp đồng lao động thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định Luật Bảo Hiểm.

  1. Về hạch toán Kế toán

Phương pháp hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài trong trường hợp này, một vài nơi có thể sử dụng TK 3348 để hạch toán ghi nhận, theo quan điểm của bạn sử dụng 3348 hay 331. Tình huống này tôi sử dụng 331 sẽ hợp lý hơn.

Ghi nhận chi phí: Nợ TK 627, 622

                               Có TK 331

Trích thuế TNCN 10%: Nợ TK 331

                                         Có TK 3335

Khi Thanh toán: Nợ TK 331

                              Có TK 111,112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *