04 LƯU Ý KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

Khi phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho CQ thuế có sai sót, DN có quyền kê khai bổ sung (BS) để điều chỉnh lỗi. Cần lưu ý khi khai BS theo 4 nội dung sau: 

01– Khi khai BS thì phải chọn vào ô khai BS, không phân biệt thời điểm khai lại là lúc nào. 

02– Nếu khai BS không làm thay đổi số thuế: phải nộp, còn được khấu trừ, thuế đề nghị hoàn thì: chỉ nộp Bản giải trình khai BS theo mẫu 01-1/KHBS. 

03– Căn cứ lập Tờ khai GTGT là HĐ mua vào-bán ra. Do vậy, khi HĐ mua vào- bán ra bị sửa sai như: hủy, thay thế, điều chỉnh thì: phải khai BS vào kỳ khai thuế có HĐ bị sửa sai, không khai HĐ bị sửa sai vào kỳ hiện tại. 

04 Xử lý kết quả khai BS tại kỳ kê khai sai theo 6 trường hợp sau: 

+ Nếu Tờ khai lần đầu phát sinh thuế phải nộp  

4.1. Kết quả khai BS làm tăng thuế phải nộp thì: nộp số CL tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định. 

4.2. Khai BS làm giảm thuế phải nộp, nếu đã nộp theo số khai sai thì: xem như nộp thừa, và được bù trừ với số phát sinh của kỳ khai thuế hiện tại. 

4.3. Khai BS vừa làm giảm thuế phải nộp, vừa làm tăng thuế còn được khấu trừ thì: nếu đã nộp theo số sai thì: xử lý như 4.2, đồng thời kê khai điều chỉnh số CL tăng đó vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại. 

+ Nếu Tờ khai lần đầu phát sinh thuế còn khấu trừ: 

4.4. Kết quả khai BS làm tăng thuế còn được khấu trừ thì: kê khai điều chỉnh số CL tăng đó vào chỉ tiêu 38 của kỳ khai thuế hiện tại. 

4.5. Khai BS làm giảm thuế còn được khấu trừ, nếu chưa đề nghị hoàn thuế số CL này thì: kê khai điều chỉnh số CL giảm này vào CT37 của kỳ hiện tại. Nếu đã được hoàn thuế thì: phải nộp lại số hoàn sai đó cùng với tiền chậm nộp. 

4.6. Khai BS vừa làm giảm thuế còn được khấu trừ, vừa làm tăng thuế phải nộp thì: Nộp số CL tăng thêm và tiền chậm nộp phát sinh, đồng thời khai điều chỉnh CL giảm đó vào CT37 của kỳ hiện tại./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *