Câu hỏi về kê khai hoá đơn

Câu hỏi tình huống: Công ty tôi mua hàng và đã nhận hóa đơn điện từ vào tháng 2, nhưng đến tháng 3 phát hiện hóa đơn điện từ sai sót, đơn vị có thể xuất hóa đơn điện từ thay thế hoặc hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn tháng 2 (ngày hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh là tháng 3). Kế toán kê khai thuế GTGT cho các hóa đơn này như thế nào cho đúng quy định? 

Trả lời: Đơn vị được nộp hồ sơ khai bổ sung theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Khoản 4 Điều 7 Nghi dinh 126/2020/NÐ CP cụ thể: 

Đơn vị thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai tháng 2. Trường hợp sau khi khai bổ sung dẫn đến tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, Đơn vị thực hiện kê khai vào chỉ tiêu 37 (nếu khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau) hoac kê khai vào chỉ tiêu 38 (nếu khai bổ sung làm tăng số thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau) trên tờ khai của kỳ tính thuế hiện tại. 

Trường hợp sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau

  1. a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn. giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 

  2. b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *