HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO HỢP LÝ VÀ CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO HỢP LÝ VÀ CHI TIẾT NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, KẾ TOÁN CHÚ Ý

Ngày 04/10 vừa qua, Cục Thuế ban hành Công văn số 7445/CTQNA-KK gửi các Phòng, Chi cục Thuế thuộc, trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT thực hiện:

– Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng nộp cho cơ quan thuế có đánh dấu “Lần đầu”, hồ sơ khai bổ sung được tính từ hồ sơ tiếp theo của hồ sơ khai thuế lần đầu đã được chấp nhận.

– Chỉ tiêu: “22-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo bằng với chỉ tiêu: “43-Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” trên tờ khai lần đầu đối với tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu: “ 21-Thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” bằng với chỉ tiêu: “32-Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau” đối với tờ khai 02/GTGT.

– Hóa đơn GTGT đầu vào các kỳ trước bị sai, sót chưa kê khai thì người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế, kê khai bổ sung vào kỳ kê khai (tháng, quý) tương ứng với thời điểm phát sinh hóa đơn.

Ví dụ: Người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu vào tháng 01/2023 chưa kê khai thì thực hiện kê khai bổ sung tờ khai tháng 01/2023 hoặc quý I/2023 đối với người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo quý.

– Sau khi khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai số thuế GTGT chênh lệch tương ứng vào các chỉ tiêu: “Điều chỉnh tăng”, “Điều chỉnh giảm” trên hồ sơ khai thuế lần đầu của kỳ tính thuế hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *