Hướng dẫn về chi phí phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản tiền lương của giám đốc Công ty TNHH MTV do một tổ chức làm chủ

Hướng dẫn về chi phí phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản tiền lương của giám đốc Công ty TNHH MTV do một tổ chức làm chủ

 

Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính):

 “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

  2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiep. 

  3. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chúng tir thanh toán không dùng tiền mặt.Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

 

  1. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm 

…..

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các truong hop sau:

  1. a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

…. 

  1. d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh. Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty là Công ty TNHH MTV do một tổ chức làm chủ sở hữu (Công ty TNHH JS Hitech Vina Co.,Ltd tại Hàn Quốc), có phát sinh chi trả tiền lương cho giám đốc Công ty (là thành viên sáng lập của Công ty TNHH JS Hitech Vina Co.,Ltd), cá nhân giám đốc có tham gia trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty thi khoản chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính

 

“Trích Công văn số 4788/CTBNI-TTHT ngày 09/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *