TRAO ĐỔI VỀ DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN VÀ TIỀN NHẬN TRƯỚC CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Ngày hôm nay, cùng tìm hiểu về doanh thu chưa thực hiện và trả lời câu hỏi nếu bạn là Kế toán tại Trung tâm Tiến Anh thì khi nhận tiền học của học viên sẽ trình bày tại đâu. Sẽ nhiều người bình luận ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện, vậy liệu có đúng không? Cùng tìm hiểu sau đây.

Trong thông tư 200 có quy định về doanh thu chưa thực hiện như sau:

– Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như:

  1. Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; 
  2. Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; 

Lưu ý đoạn này không có “…” vậy có thể hiểu rằng chế độ kế toán chỉ cho ghi nhận 2 trường hợp doanh thu nhận trước như trên. Nếu theo suy luận này thì không hề có khoản mục doanh thu nhận tiền trước của trung tâm học tiếng Anh.

Và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: 

  1. Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, 
  2. Khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống…

Tại phần này chúng ta có dấu “…”, vậy phải hiểu đây là các trường hợp khác của khoản doanh thu chưa thực hiện khác hay là khoản có thể bao gồm các khoản nhận tiền trước khác.

Tiếp theo Không hạch toán vào tài khoản này các khoản:

  • Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ;

Vậy ở đoạn này nếu như trung tâm nhận trước tiền học mà chưa cung cấp dịch vụ nhiều kỳ thì không hạch toán vào đây, theo logic tại luận điểm 1 nêu trên và đến đoạn này vẫn có thể nói rằng khoản tiền nhận trước về tiền học cũng không hạch toán vào đây.

  • Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận khi đã thực thu được tiền, không được ghi đối ứng với TK 131 – Phải thu của khách hàng).

Nhưng mấu chốt nằm ở đoạn này và ở dấu “…” nếu trên. Ý của đoạn này nói rằng nếu như hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ mà chưa thu được tiền thì không được hạch toán vào 3387. vậy đã thu được tiền thì hạch toán vào đâu? khi ở gạch đầu dòng thứ nhất chỉ cho phép ghi nhận tiền nhận trước của cho thuê tài sản và lãi vay nhận trước. Phải chăng ở gạch đầu dòng thứ nhất đang thiếu dấu “…”.

Mặt khác trong chuẩn mực chúng ta không nói rõ về doanh thu chưa thực hiện, nhưng có thể hiểu ở gạch đầu dòng thứ nhất rằng việc ghi nhận doanh thu nhận trước về cho thuê tài sản, tiền lãi nhận trước có thể được hiểu doanh thu và chi phí đã xác định một cách “đáng tin cậy” trong trường hợp này. Có nghĩa là hầu như không có sự thay đổi về giá vốn phát sinh. 

Kết hợp với chuẩn mực Kế toán số 14  có đoạn về doanh thu dịch vụ “Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.” 

Vậy ta có thể tạm kết luận như sau:

Nếu khoản nhận trước đó cam kết không hoàn lại và không phụ thuộc vào các khoản chi phí phát sinh trong tương lai có thể ghi nhận vào 3387.

– Nếu có điều khoản hoàn trả lại số tiền nhận trước đó thì có thể theo dõi ở TK 131 – Khách hàng trả tiền trước cũng chẳng sau.

– Hoặc thích làm gì bạn làm, thuế và hoá đơn xuất đầy đủ. Còn lại để kiểm toán vào họ xem xét và trình bày lại. Khoản mục này có ý nghĩa nhiều về mặt Kế toán hơn là Thuế.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *