KHÔNG ĐƯỢC NHẦM LẪN GIỮA CÁC VĂN BẢN KẾ TOÁN VÀ THUẾ

Kế toán không được nhầm lẫn giữa các văn bản kế toán và thuế, ví dụ cụ thể như sau:

  1. Một khoản chi phí không được trừ khi tính thuế sẽ vẫn phải hạch toán vào các tài khoản chi phí tương ứng như 632, 641, 642… mà không được hạch toán vào 811. việc được trừ hay không chỉ ảnh hưởng trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  2. Muốn biết quy định về trường hợp lúc nào phải xuất hóa đơn thì phải xem văn bản về hướng dẫn xuất hóa đơn là nghị định 123 hoặc thông tư 78.

  3. Sau đó muốn biết có được khấu trừ thuế đầu vào hay không hay xuất hóa đơn đầu ra thuế suất bao nhiêu thì lại phải đọc văn bản hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng là thông tư 219 hoặc văn bản hợp nhất số 67.

Bạn muốn hiểu đúng,bạn muốn không cần phải hỏi những câu hỏi tương tự thì đầu tiên bạn phải có tư duy sắp xếp và đọc văn bản pháp luật. bởi vì mọi kiến thức cũng đều có từ văn bản pháp luật.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *