NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG KẾ TOÁN LƯU Ý PHẢI LÀM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2023

LƯU LẠI NGAY NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG KẾ TOÁN LƯU Ý PHẢI LÀM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2023

  1. Nộp đầy đủ các loại báo cáo hàng tháng, quý năm 2023 theo quy định.

  2. Chú ý về việc nộp thuế TNDN tạm tính năm 2023, hiện nay theo quy định thuế TNDN tạm tính vào ngày 30 của tháng sau liền kề, và hết thời hạn nộp thuế TNDN quý 4 tức là ngày 30/1/2024 phải nộp ít nhất 80% số phải nộp của cả năm 2023. 

3.Chuẩn bị  việc kiểm kê HTK, các loại tài sản khác cũng được cân nhắc như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (đối chiếu sao kê) các khoản công nợ phải thu, phải trả cũng phải xem xét kiểm kê (đối chiếu).

  1. Lựa chọn xem xét các Công ty kiểm toán ký hợp đồng trước ngày kết thúc năm tài chính để đơn vị kiểm toán thực hiện các thủ tục chứng kiến kiểm kê, tránh trường hợp đưa ý kiến ngoại trừ trên BC kiểm toán. 

  2. Theo dõi các thông tin về công văn, thông tư và nghị định đang có dự thảo sửa đổi bổ sung như: Dự thảo sửa đổi NĐ 123 về hóa đơn chứng từ, sửa đối bổ sung NĐ 132, dự thảo thay thế TT 45 về TSCĐ… đề có những kế hoạch tốt hơn cho năm 2024.

  3. Còn hơn 1 tháng là kết thúc năm tài chính dương lịch 2023, các bạn kế toán xem lại toàn bộ sổ sách hạch toán để chuẩn bị cho BCTC năm 2023. 

  4. Về thuế TNCN, rà soát lại hồ sơ đăng ký NPT, giảm trừ, tăng giảm, cam kết, ủy quyền. Đặc biệt đối với NPT khác thì thời hạn đăng ký là trước ngày 31/12, chú ý nếu đăng ký sau có thể rủi ro không được giảm trừ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *