CHI PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM TRƯỚC NHƯNG ĐIỀU CHỈNH NĂM SAU

 

CHI PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM TRƯỚC NHƯNG ĐIỀU CHỈNH NĂM SAU thì xử lý như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây

  1. Trường hợp hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu trở lên, doanh nghiệp chưa thanh toán nếu tạo ra doanh thu thì vẫn được khai chi phí khi quyết toán thuế. Năm sau, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì: phải hạch toán giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt vào kỳ tính thuế năm sau. 

 

  1. Nếu năm trước, doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương (không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện), mà sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng thì: phải hạch toán giảm chi phí của năm sau.  

 

  1. Nếu năm trước, doanh nghiệp trích lập dự phòng như giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm… đúng quy định của Bộ Tài chính, sang năm sau, mức trích lập có tăng, giảm so năm trước thì: hạch toán chênh lệch tăng giảm vào chi phí năm sau. 

 

  1. Nếu doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận. Năm sau khi kết thúc hợp đồng, căn cứ các hoá đơn, chứng từ thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng hoặc giảm chi phí vào năm sau.  

 

  1. Nếu quyết toán thuế năm trước mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm sau, thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm. Chi phí lãi vay không được trừ năm trước được chuyển sang năm sau của Doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 

     (Theo Điều 9 TT 78/2014 và Điều 4 TT 96/2015) – Cục thuế Bình Định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *