06 LƯU Ý VỀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ KẾ TOÁN PHẢI NHỚ

  1. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí có tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

  2. Trong giai đoạn sản xuất kinh doanh chênh lệch tỷ giá phát sinh sẽ được hạch toán vào doanh thu và chi phí tài chính

  3. Trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp mới thành lập chưa đi vào hoạt động chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán riêng, sau khi bù trừ chênh lệch tăng giảm được phân bổ vào doanh thu hoặc chi phí tài chính không quá 05 năm kể từ khi đưa công trình vào hoạt động.

  4. Đối với khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, CLTG được tính vào chi phí được trừ là khoản CLTG giá tại thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu hoặc cho vay ban đầu.

  5. Lỗ CLTG do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ bao gồm CLTG hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt tiền gửi, tên đang chuyền, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  6. Khoản lãi CLTG do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ bao gồm CLTG đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *