HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  • Về điều kiện hoàn thuế đối với DAĐT (Nghị định 49/2022)

 

Doanh nghiệp có DAĐT mới (bao gồm cả DAĐT chia nhiều giai đoạn hoặc nhiều hạng mục đầu tư) tại địa bàn cùng hoặc khác tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư và có thuế đầu vào từ 300 triệu trở lên thì được hoàn.

 

Đối với DAĐT có ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo quy định của pháp luật đầu tư, PL chuyên ngành thuộc 1/3 trường hợp sau thì được hoàn:

 

a- DAĐT đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy KD ngành nghề đầu tư KD có đ/k theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận hoặc Văn bản xác nhận, chấp thuận.

 

b- DAĐT chưa phải đề nghị CQ có thẩm quyền cấp Giấy KD ngành nghề đầu tư KD có đ/k theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc G.chứng nhận hoặc VB xác nhận.

 

c- DAĐT không phải có Giấy KD ngành nghề đầu tư KD có đ/k theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc G. chứng nhận hoặc VB xác nhận.

 

* Lưu ý: Không được hoàn thuế DAĐT đối với:

 

  • Dự án khai thác tài nguyên khoáng sản;

 

  • Dự án có sản phẩm XK chế biến từ TNKS có tổng giá trị TNKS cộng chi phí năng lượng từ 51% trở lên;

 

  • Dự án không hình thành TSCĐ./.


  • Về thủ tục hoàn thuế DAĐT (khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021)

 

1 Giấy đề nghị hoàn theo Mẫu 01/HT

2 Tài liệu liên quan tùy theo trường hợp hoàn, cụ thể:

a – Đối với Dự án phải đăng ký đầu tư có: Bản sao Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc GCN đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

 

b – Nếu Chi nhánh, Ban QL dự án đề nghị hoàn thuế có: QĐ thành lập BQL dự án, QĐ giao quản lý DAĐT của chủ dự án, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc BQL DAĐT.

 

c – Đối với dự án có công trình XD có: Bản sao GCN

 

quyền sử dụng đất hoặc QĐ giao đất hoặc Hợp

 

đồng cho thuê đất của CQ có thẩm quyền; GP xây dựng.

 

d – Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ.

 

e – Bản sao Giấy phép KD ngành nghề đầu tư KD có điều kiện; hoặc GCN đủ điều kiện KD ngành nghề đầu tư KD có điều kiện; hoặc Văn bản của CQ nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư KD ngành nghề có điều kiện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *